Ogólne warunki sprzedaży towaru

Obowiązują od 1.1.2015 r.

1) Postanowienia wstępne

(i) Przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży towaru spółki KORA s.a z siedzibą ul. Zlatovská 27, 911 05 Trenczyn (zwane dalej „OWS“) jest uregulowanie stosunków prawnych między Sprzedawcą i Kupującym, wynikających ze sprzedaży towarów przez Sprzedawcę w ramach swojej działalności.

(Ii) Definicje pojęć – Dla celów niniejszych OWS przyjmuje się: Sprzedawca: spółka KORA s.a, Zlatovská 27, 911 05 Trenczyn, Słowacja, Kupujący: Osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu towaru u Sprzedawcy. (iii) OWS są integralną częścią wszystkich relacji biznesowych między Kupującym i Sprzedawcą.  (iv) Relacje biznesowe powstają na podstawie ramowej umowy kupna-sprzedaży, umowy kupna-sprzedaży i zamówienia złożonego przez Kupującego, potwierdzonego przez Sprzedawcę.

(v) Zamówienie Kupującego potwierdzone przez Sprzedawcę uznaje się za umowę kupna-sprzedaży.

2) Zamówienie/ Oferta

(i) Na podstawie zamówienia złożonego przez Kupującego, Sprzedawca pisemnie potwierdzi wstępną umowę kupna-sprzedaży (zwaną dalej „UKS“). Obustronne potwierdzenie wstępnej umowy kupna-sprzedaży przez Partnerów jest równoznaczne z zawarciem relacji biznesowych.

(ii) Zmiany, uzupełnienia, aneksy do niniejszych warunków i UKS wymagają pisemnej zgody obu stron, w przeciwnym razie są nieważne.

(iii) Jeżeli Kupujący nie spełni jakiegokolwiek zobowiązania wypływającego z UKS, Sprzedawca może nalegać, aby Kupujący wywiązał się ze zobowiązań lub może odstąpić od UKS, a towar sprzedać innemu zainteresowanemu. W obu przypadkach Sprzedawca ma prawo do odszkodowanie za szkody, które poniósł w wyniku niewywiązania się Kupującego ze zobowiązania.

(iv) Jeżeli w UKS nie uzgodniono inaczej, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, takim, w jakim był dostarczony przez producenta.

3) Dostawy

(i) Czas dostawy towaru, wywiązanie się z obowiązków przez dostawcę i odbiór towaru podlegają postanowieniom § 414 – 416 Kodeksu handlowego nr 513/1991 Dz. U. obowiązującego na terytorium Słowacji.

(ii) Sprzedawca jest zobowiązany do dotrzymywania terminów dostawy towaru, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie kupna-sprzedaży.  Jeżeli ze strony Sprzedawcy dojdzie do niedotrzymania terminu oraz ilości uzgodnionych w umowie kupna-sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Kupującego i podjąć skuteczne środki naprawcze.

(iii) Kupujący będzie zamawiać produkty z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem, aby do momentu dostawy, która będzie zrealizowana z uwzględnieniem minimalizacji kosztów transportu, nie wyczerpał swoich rezerw.  (iv) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do określenia konkretnych warunków dostawy z uwzględnieniem swoich możliwości wysyłki i innych. W przypadku ekspresowego dostarczenia towaru na prośbę Kupującego, koszty transportu zostaną wyliczone indywidualnie za zgodą Partnerów.

(v) Wywiązanie się z dostawy towaru oznacza dostawę według uzgodnionej klauzuli, zgodnie z INCOTERMS z bieżącymi zmianami (zwane dalej „INCOTERMS“).

(vi) W celu wykrycia rozbieżności widocznych na pierwszy rzut oka oraz kontroli kompletności dostawy, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy odbiorze. Ewentualne późniejsze postępowanie reklamacyjne zostało opisane w punkcie 9).

(vii) Sprzedawca ma prawo dostarczać towar w partiach.  Niedotrzymanie terminu dostawy w przypadku jednej partii towaru nie ma wpływu na ważność całej UKS.

(viii) Transport (zawarcie umowy przewozu), ewentualne załatwienie licencji, pozwoleń, formalności, ubezpieczenia towaru podczas transportu – obowiązki Sprzedawcy i Kupującego są określone w uzgodnionej klauzuli dostawy w UKS według INCOTERMS.

4) Dokumenty

(i) Sprzedawca jest zobowiązany zaopatrzyć towaru w dokumenty na czas, zgodnie z postanowieniami § 417 – 419 Kodeksu handlowego, w ramach jego obowiązków zgodnie z zastosowaną, uzgodnioną klauzulą handlową w UKS z INCOTERMS.

(ii) Kupujący ze Sprzedawcą w UKS mogą uzgodnić również inne, bliżej nieokreślone dokumenty dotyczące towaru (zakres certyfikatu, raport z badań, świadectwo pochodzenia towaru itd.).

(iii) Najpóźniej podczas zawierania umowy dotyczącej pierwszej dostawy, Kupujący – przedsiębiorca (osoba fizyczna lub prawna) jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z rejestru handlowego.

5) Pakowanie

(i) Sprzedawca dostarcza produkty w opakowaniu: luzem, w opakowaniach zwrotnych, w opakowaniach jednorazowych.

(ii) Jeżeli towar został dostarczony w opakowaniach zwrotnych, które nie podlegają fakturowaniu, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zwrot nieuszkodzonych opakowań na własny koszt. W sytuacji, kiedy Kupujący zwróci Sprzedawcy uszkodzone opakowania lub zgubi opakowania należące do Sprzedawcy, ponosi odpowiedzialność za szkodę, którą wyrządził Sprzedawcy i jest zobowiązany do zapłaty za wyrządzoną szkodę w sposób udokumentowany.

(iii) Pod pojęciem opakowanie zwrotne, (określone również na fakturze) rozumie się: Palety – U 6173, U 6170/ZM/A, palety EURO, kosze metalowe typu gitterboxy, pojemniki, beczki, cysterny, itd.

6) Ceny

(i) Uzgodnienie ceny przedmiotu umowy jest (oprócz rodzaju towaru, ilości, parametrów jakościowych, terminu i miejsca dostawy) kluczowym warunkiem, a bez jej uzgodnienia (lub przynajmniej ustanowienia sposobu jej późniejszego określenia) UKS, ramowa UKS jest nieważna.

(ii) Cena wraz ze specyfikacją klauzuli dostawy jest podana w UKS zgodnie z INCOTERMS. O ile tego nie wymaga UKS, w ceny nie są wliczone podatki (VAT), opłaty celne, bankowe i inne, ponoszone poza terytorium Słowacji.

(iii) Oferty cenowe opracowane przed ostatecznym zaakceptowaniem jakości (jeżeli dostarcza się np. najpierw próbki) są uznawane za orientacyjne.

(iv) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wszczęcia nowych negocjacji w sprawie cen, jeżeli dojdzie do +/-5% zmian kosztów ze względu na zmiany kursu, materiałowe, energetyczne, transportowe i inne obiektywne dane zdarzenia.

7) Fakturowanie

(i) Kupujący, na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedawcę, zapłaci za towar uzgodnioną cenę zakupu, zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w UKS.

(ii) Faktura musi zawierać zwykłe dane: a) nazwę i adres siedziby, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, ewentualnie zakłady Sprzedawcy, który dostarcza towar oraz jego numer identyfikacji podatkowej, b) nazwę i adres siedziby, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, ewentualnie zakłady lub adres zamieszkania Kupującego towar oraz jego numer identyfikacji podatkowej, jeżeli został mu przydzielony, c) numer porządkowy faktury, d) datę dostarczenia towaru lub datę otrzymania płatności według akapitu 1, jeżeli można określić tę datę i jeżeli jest inna od daty wystawienia faktury, e) datę sporządzenia faktury, f) ilość i rodzaj dostarczonego towaru, g) podstawę opodatkowania, cenę jednostkową bez podatku oraz upusty i rabaty, jeżeli nie są zawarte w cenie jednostkowej, h) stawkę podatkową lub informacje o zwolnieniu z podatku, i) łączną kwotę podatku w €.

(iii) Faktura, w momencie dostarczenia towaru do innego państwa członkowskiego musi zawierać odnośniki do artykułów 193 do 196 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w brzmieniu zmienionym Dyrektywą Rady 2006/138/WE z dnia 19 grudnia 2006 roku lub informację, że osobą zobowiązaną do zapłaty podatku jest osoba, której towar został dostarczony.

8) Warunki płatności

(i) Przegląd możliwych sposobów płatności za towar a) na podstawie faktury przelewem/ wpłatą na rachunek Sprzedawcy b) płatność gotówką podczas odbioru osobistego c) płatność gotówką podczas odbioru towaru przez upoważnionego przedstawiciela przewoźnika d) płatność przy odbiorze e) płatność z góry dla wybranych klientów

(ii) Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

(iii) W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z płatnością zaległej kwoty przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo bez upomnienia naliczać odsetki za zwłokę za okres od terminu wymagalności zaległej kwoty do momentu jej zapłaty, w wysokości 0,05% za każdy dzień opóźnienia płatności.

(iv) Jeżeli Kupujący opóźnia się z płatnością a) Sprzedawca ma prawo wstrzymać dotychczas niezrealizowane dostawy ze wszystkich UKS z Kupującym, co nie będzie uznane za naruszenie umowy lub prawo odstąpić od niej b) Sprzedawca jest zobowiązany policzyć wzajemne roszczenia, również te, którym nie upłynął jeszcze termin płatności.

(v) Zniżki mogą być stosowane tylko w drodze wzajemnego porozumienia w formie pisemnej.

9) Reklamacje i wady.

(i) Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar o jakości odpowiadającej ustalonej specyfikacji technicznej.

(ii) Kupujący jest zobowiązany odebrać towar oraz sprawdzić jego stan i ilość.  Jeżeli jakość lub ilość nie jest zgodna z umówionymi warunkami, towar jest wadliwy.

(iii) Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy na piśmie o wszelkich wadach towaru po ich wykryciu, ewentualnie w momencie, kiedy Kupujący, zachowując należną staranność, powinien je wykryć, podczas kontroli, którą powinien wykonać przy odbiorze towaru.

(iv) Wszelkie roszczenia, wraz z ukrytymi wadami, są nieważne, jeżeli Kupujący nie zgłosi ich na piśmie podczas okresu gwarancyjnego.  Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy, o ile producent nie przewiduje dłuższego. Warunkiem roszczeń gwarancyjnych jest spełnienie warunków gwarancji ustanowionych przez producenta towaru.

(v) Sprzedawca jest zobowiązany zweryfikować należycie zgłaszane wady towaru i przekazać Kupującemu swoją opinię w terminie 60 dni od momentu przyjęcia reklamacji.

(vi) W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca usunie wady towaru w rozsądnym terminie, a przede wszystkim dostarczy towar wolny od wad lub udzieli rozsądnej zniżki z ceny zakupu, z tym, że Sprzedawca ma prawo do wyboru sposoby usunięcia wad towaru. Zwrot reklamowanego towaru przed zakończeniem postępowania reklamacyjnego jest możliwy wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.

(vii) W przypadku uzasadnionej reklamacji – koszty związane z reklamacją ponosi Sprzedawca, a w przypadku nieuzasadnionej reklamacji – koszty ponosi Kupujący. Zobowiązana strona zwróci koszty stronie uprawnionej na podstawie faktury.

(viii) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za prawne wady towaru w zakresie przewidzianym przez ustawę nr 513/1991 Dz. U. Kodeksu handlowego.

(ix) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru, ani nie udziela gwarancji w ramach niniejszych OWS, jeżeli towar był uszkodzony (a) w wyniku nieprzestrzegania zaleceń podczas transportu, przechowywania i kontroli, (b) poprzez używanie niezgodne z dokumentacją techniczną i specyfikacją, (c) jeżeli towar został nieodpowiednio przetworzony lub wymieniony (d) lub z jakiejkolwiek przyczyny spowodowanej wykorzystaniem innym od standardowego. (x) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru, które nie są objęte gwarancją.  (xi) W przypadku towarów, które na mocy porozumienia zostały sprzedane jako towary oznaczone jako: „Druga klasa“, „odpad“, „recykling“ i tym podobne, Kupującemu nie przysługują żadne uprawnienia z tytułu gwarancji na wady, których charakter wynika z zaklasyfikowania towaru do danej grupy jakościowej.

10) Odpowiedzialność za szkodę

(i) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę, wyrządzoną Kupującemu poprzez naruszenie lub zaniedbanie własnych obowiązków wynikających z umowy kupna-sprzedaży, niniejszych OWS lub odpowiednich przepisów prawa.  Sprzedawca zostanie zwolniony od odpowiedzialności za szkodę, jeżeli udowodni, że naruszenie lub zaniedbanie obowiązków było spowodowane okolicznościami wyłączającymi odpowiedzialność.

(ii) Kupujący ponosi odpowiedzialność za szkodę względem Sprzedawcy, która została wyrządzona poprzez naruszenie lub zaniedbanie własnych obowiązków wynikających z umowy kupna-sprzedaży, niniejszych OWS lub odpowiednich przepisów prawa.  Kupujący zostanie zwolniony od odpowiedzialności za szkodę, jeżeli udowodni, że naruszenie lub zaniedbanie obowiązków było spowodowane okolicznościami wyłączającymi odpowiedzialność.

(iii) Roszczenie Kupującego o odszkodowanie jest ograniczone sumą, równą cenie zakupu dostawy w ramach konkretnej umowy kupna-sprzedaży, w związku z którą przedmiotowa szkoda powstała. Powyższe nie ma zastosowania w przypadkach, kiedy szkoda wynikła z celowego działania Sprzedawcy.

11) Okoliczności wyłączające odpowiedzialność

(i) Jeżeli nastąpią okoliczności, których nie można przewidzieć w momencie podpisywania UKS, a które spowodują przeszkodę w realizacji, Sprzedawca i Kupujący są zobowiązani do przedłużenia terminu realizacji o czas trwania przeszkód (np. klęski żywiołowe, strajki itd.).

(ii) Okoliczności wyłączające odpowiedzialność, na które Sprzedawca nie ma wpływu, np. handlowe, kursowe, polityczne, celne, ewentualnie działania podejmowane przez władzę i tym podobne wydarzenia siły wyższej, uprawniają Sprzedawcę do odstąpienia od umowy, bez prawa Kupującego do odszkodowania.

12) Prawo własności towaru

(i) Prawo własności towaru przechodzi na Kupującego w momencie jego odbioru w miejscu dostawy, które jest określone w UKS, według zastosowanej, uzgodnionej klauzuli handlowej INCOTERMS, wyłącznie w przypadku, gdy cena zakupu została uiszczona. Sprzedawca pozostaje jedynym właścicielem towaru do momentu całkowitego uiszczenia ceny zakupu przez Kupującego. 13) Postanowienia końcowe

(i) Wyłączając zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towaru, prawa i obowiązki Stron umowy, jak również inne stosunki wypływające z zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub z wiążących się z nią OWS, które nie zostały w niej oddzielnie uzgodnione, są regulowane przez ustawę nr 513/1991 Dz. U. Kodeks handlowy z późniejszymi zmianami i inne skuteczne powszechne przepisy prawa obowiązujące na Słowacji.

(ii) Strony umowy uzgodnili, że wszelkie spory będą rozwiązane w drodze wzajemnego porozumienia. W przypadku braku porozumienia o wszelkich sporach, powstałych ze stosunków prawnych wypływających z UKS lub wiążących się z nią OWS, włącznie z wszelkimi towarzyszącymi stosunkami prawnymi, prawami do wydania bezpodstawnego wzbogacenia, roszczeniami o odszkodowania, sporami dotyczącymi ważności, interpretacjami, wygaśnięciem UKS lub niniejszej klauzuli arbitrażowej do działania i decydowania będzie upoważniony wyłącznie 1. Trybunał arbitrażowy w Trenczynie, z siedzibą Piaristická 276/46, 911 40 Trenczyn (zwany dalej „TAT“), zgodnie z postanowieniami jego Regulaminu wewnętrznego i Statutu. Strony umowy zobowiązują się podporządkować wyrokowi TAT. Jego decyzja będzie dla Stron ostateczna, wiążąca i wykonalna. Strony umowy uzgodnili też, że: a) wykluczają złożenie skargi według § 40 ust. 1 lit. h) ustawy nr 244/2002 Dz. U. o postępowaniu arbitrażowym (podstawy do wznowienia postępowania); b) arbiter zostanie wyznaczony przez Trybunał arbitrażowy (§ 8 ust. 1 ustawy o postępowaniu arbitrażowym) c) jeżeli dojdzie do sporu handlowego, TAT może również podjąć decyzję zgodnie z zasadami sprawiedliwości; d) orzeczenie arbitrażowe nie może być wykonane, na wniosek jednej ze Stron umowy, przez inny Trybunał arbitrażowy TAT. Sprzedający ma wyłączne prawo do zmiany i uzupełniania niniejszych OWS, z tym, że każda zmiana wymaga zachowania formy pisemnej.  Obowiązujące i skuteczne OWS są publikowane na stronie internetowej spółki www.kora.sk.

Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 1.1.2015 na czas nieokreślony.

 

KORA s.a, Zlatovská 27, 911 05 Trenczyn, tel.: +421 326 527 670, 326 521 269, 326 583 415, fax: +421 32 65 27 827, REGON: 36321761 NIP: 2020178963, NIP EU: SK 2020178963, Bank: VÚB Trenczyn, nr konta: 1145273653/0200, E-mail: mail@kora.sk, www.kora.sk ® Dystrybutor produktów chemiczno-technologicznych